INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD
společnosti IDEAL TRADE, spol. s.r.o., se sídlem Machová 243, PSČ 763 01, IČ: 25310852.
Sekce LED osvětlení a nábytkové kování
Platné od 5.10.2015

Principy uplatnění reklamace:
V případě reklamací naše společnost uplatňuje maximálně proklientský přístup. Pokud bude reklamace uplatněna v záruční době, s nezbytným minimem informací pro její identifikaci a posouzení a nebude shledána nesporně neoprávněnou, bude vždy uznána. Není-li dohodnuto jinak, je povinnost prodávajícího splněna dodáním nového bezvadného zboží, nebo vrácením kupní ceny.

Povinnost kupujícího je splněna úplným a řádným vyplněním reklamačního formuláře (informační povinnost) a pokud není dohodnuto jinak, v případě uznání reklamace nebo nutnosti posouzení prokazatelným předáním nebo zasláním reklamovaného zboží prodávajícímu.

Principy požadavku na vrácení katalogového zboží:
V případě požadavku na vrácení neporušeného katalogového zboží, postupujeme podle typu osoby.

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli, mají oporu v občanském zákoníku.
Na právnické a fyzické osoby, které jsou podnikateli nebo se podle zákona za podnikatele považují, se v těchto případech vztahují tyto obchodní podmínky a tento reklamační řád.

Vrácení zakázkového zboží:
Zakázkové zboží, tedy zboží, které bylo podle požadavku kupujícího upraveno, pozměněno nebo zkompletováno s jiným zbožím a nelze jej bez dalších nákladů nebo vůbec uvést do původního stavu, vracet nelze.

I. INFORMAČNÍ POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO V RÁMCI UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Informační povinností kupujícího v rámci uplatnění reklamace je prodávajícího řádně a pravdivě informovat o předmětu a důvodech reklamace. Tato povinnost je splněna vyplnění reklamačního formuláře, který je protokolární součástí reklamačního procesu. Reklamační formulář naleznete na adrese: (reklamační formulář).

II. POSTUP V RÁMCI REKLAMACE

Po vyplnění a odeslání reklamačního formuláře vyčkejte na kontakt zákaznického centra, sdělení čísla Vaší reklamace a další pokyny.
K vracenému zboží vždy přiložte číslo Vaší reklamace. Číslo Vaší reklamace Vám bude sděleno po nahlášení reklamace.
POZOR!!! V žádném případě neposílejte reklamované zboží bez předchozí domluvy se zákaznickým centrem. Náklady na vrácení zboží tak budou minimalizovány.

III. PRODÁVANÉ ZBOŽÍ BEZ NÁROKU NA REKLAMCI

Prodávané zboží bez nároku na reklamaci. Je takové zboží, které není předmětem aktuální katalogové nabídky, jedná se o doprodej staré skladové zásoby nebo vzorků zboží, za nižší než původní maloobchodní ceny a při jeho koupi je zákazník na tuto skutečnost na jeho vlastnosti a stav srozumitelně upozorněn.


IV. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

1) Po převzetí zboží je nutné zásilku řádně zkontrolovat. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že případné poškození obsahu zásilky při dopravě, nebude moci uplatnit jako reklamaci. V případě jakéhokoliv poškození přepravního obalu a převzetí zboží je nutné s přepravcem písemně sepsat výhradu k převzetí zásilky, neprodleně provést kontrolu obsahu zboží a v případě zjištění poškození zboží do 3 dnů uplatnit reklamaci.
2) Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.
3) Kupující je povinen si přepravní obal prohlédnout při jeho převzetí a zjevné poškození řešit přijetím zboží s výhradou (poznámkou do předávacího formuláře dopravce), příp. zboží nepřevzít.
4) Zjistí-li kupující skryté vady zboží nebo nesoulad v počtu kusů, podá bez zbytečného odkladu prodávajícímu písemně nebo telefonicky oznámení o vadách, ve kterém uvede, jaké vady zboží zjistil a jaký nárok z těchto vad zboží uplatňuje, přičemž se má za to, že lhůta bez zbytečného odkladu je zachována učiní-li kupující oznámení o vadách včetně uplatnění nároků z těchto vad nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.
5) Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
6) Stane-li se vada zjevnou až po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, je kupující povinen takovéto vady písemně oznámit prodávajícímu a uplatnit své nároky z vad, bez zbytečného odkladu poté co takovouto vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit mohl. Smluvní strany sjednávají, že lhůta bez zbytečného odkladu je zachována, učinil-li kupující oznámení o vadách a uplatnil-li nároky z těchto vad nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit mohl.


V. PODMÍNKY VRÁCENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

1) Koncoví spotřebitelé = zákazníci nepodnikatelé, objednávají v režimu B2C mají oporu v občanském zákoníku.
2) Smluvní partneři = zákazníci podnikatelé, objednávají v režimu B2B se řídí následujícím: Zboží, které nemá vady "Zakoupené zboží" může být vráceno pouze za podmínek, že bylo nepoužité, nenařezané, nepoškozené, včetně příslušenství, v originálním obalu a vhodné pro další prodej a prodávající s vrácením písemně souhlasí. Možnost vrácení zboží, které nemá vady, se vztahuje pouze na aktuální katalogový sortiment. Zboží vrací kupující na své náklady na adresu provozovny IDEAL TRADE, s.r.o., Tečovice 45, 76302 Zlín 4 Malenovice.
3) Prodávající si vyhrazuje právo na náhradu škody vzniklé vrácením zboží. Tato náhrada je vyjádřena storno poplatkem případně dalším poplatkem za náhradu poškozeného obalu apod.
4) Zprostředkování dopravy je možné po dohodě se zákaznickým centrem prodávajícího.
5) Na toto vrácené zboží je uplatněn "Manipulační stornopoplatek dle platného ceníku".


Za IDEAL TRADE, spol s r.o.

………………………….                        ………………………….
JUDr. Tomáš Hebelka                          Ing. Jiří Václavík
prokurista                                              ředitel sekce